on Wednesday, October 18, 2017


Wishing all my Hindu blog readers, a very Happy Deepavali !!!

அசூர மன்னன் நரகாசூரன் வதைக்கபட்டதை கொண்டாடுவதே தீபாவளி பண்டிகை,
இதன் மூலம் தீமையை நன்மை வெற்றி கொள்வதை அறிவூட்டபடுகிறது,
நம்மிடையே இருக்கும் தீமைகள் ஒழிந்து நன்மைகள் குடியேரட்டும்,

இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்!


May this deepavali lights up new dreams, fresh hopes, undiscovered avenues, anything bright and beautiful and fill your days with pleasant surprise moments...

From; Gauthem :)
on Thursday, October 12, 2017

#LifeMotivation #SecretsOfSuccess #NeverGiveUp #ImASurvivor
Im in the vortex of information which is coming thru me quite rapidly. Tons and tons of information that i never heard or seen before. All these simply amazes me. Codings, Queryings & many more.. simply the wow!

Im falling in love with IT again.. :)
on Wednesday, September 20, 2017
#AmbitionCircle #LifeMotivation #ImaSurvivor
on Wednesday, August 23, 2017

Its going to be a month on my journey of working at HP. I can feel ive settled down quite well here. Things that i never before learn looks miraculously interesting to learn here in HP. Oceans of stuffs to be precise. Accesses's, meetings, training's are all coming over my way wave by wave.. Basically im pretty much occupied with stuffs.

But one thing that is affecting me pretty much is the loneliness. I hate being left alone as it makes me sad and rethink my utmost decision. But im accepting it in a positive way as time is the ultimate factor which will all change.

At HP i has few to none known faces from my past work life so my time at HP are all surrounded within me. Unlike my time at my previous company be it Intel or Seagate where i was surrounded by plenty of friends.. i felt like a family.. At my current place, sometimes during lunch break i just took my car drive around the area, talking to myself, listening to my car audio..  i know its weird, well thats the only thing i can do.. cause no one around to be with..

Hmm this loneliness is really killing me. :(
on Monday, July 24, 2017
As the image says.. Today I'm stepping forward on a new ladder of career in my Life. Going thru the tides of new rough waves in an unexplored ocean.. and opening the door to ... Hewlett Packard (HP). Yes im entering HP and yes i will definitely miss Seagate. The place where i spend the last +7 years digging for new skills and knowledge!

As for now.. Hello HP!
on Thursday, July 20, 2017
Seagate. I came to this company without knowing anything about it. With little to none of good things that i heard. Many people stopped me to join this company with a reason, they are not stable, they will close down soon, joining a hard disk company a bad thing and etc. But i stepped in. Stepped in sincerely knowing that i would make a difference for my self. Knowing that i will succeed. Knowing that those who stopped me, will feel proud of me.. and yes those things did happen. Before joining this company, ive been in a living hell.. referring to my life in Intel. Stress, Time and Agony of employment ripped me apart. But as soon as Seagate called me, i said yes.. and here i am 7 Years-4 Months & 10 Days (2689 days) as a dedicated employee for this wonderful company. But like a wise man says..  every beginning has an ending.. and like the say..today it will mark my last day officially at Seagate. Tomorrow i will begin fresh, i will woke up early and drive my car to a never before explored land and enter a new base which i strongly believe will thought me with goods and bad's of next chapter of my career. I hope, the time i cherished in Seagate will be a strong cemented will of success for me to face and survive at HP.

My life continues...

(2010 - 2017)

on Friday, June 23, 2017
Oh yes! Finally the much awaited job offer arrived and Ive Accepted the offer! I can't believe my eyes to say that ive been waited so much to hear the golden question of my life.. "do you consider the offer".. and i right away say YES!! Which company, Where and when? Il post them up very soon after i finish the deal up with my current employment. Just to make sure this is a smooth sail and no any hickups in between. For now, im in cloud-o-9!

Wish me luck!
on Thursday, June 22, 2017
Im starting to see myself walking away from my current work environment. Hopefully it materialise. Will post in full coming few days time if i could... :)
on Sunday, June 18, 2017

Eventhou he is not with me today and to play with his grandson and eventhou i do not like him that much, he is still my dad. I have to thank him for brought me to this world, to let me see wonderful things and most of all to somehow to make me who i am today. His character and examples may be bad, but his will of life will always let me be admired.

Dedicated to my dad.. Mr. S. Sivanathan. Thanks Dad!

"A father is neither a sun nor moon to light up the whole sky. He is just a candle in the shadows of the night, shining brightly to those that surround him.."

Happy Fathers day!
on Saturday, June 17, 2017
Watched 'Gold' the movie today. Quite intresting movie potraying on how a guy been conned for gold mining business and been left alone in the end to be ravaged by investors, banks, commisions, FBI till at the end..dead all by alone(*in true real life). The greed for money, the strong will to success.. perpetrating of stock fraud.. carries a good lesson of how karma returns back extremely ruthless! Btw, this movie is based on a true story and in real the company name 'Bre-X'.

My rating: (6.5 over 10 star)

on Friday, June 16, 2017

I know it seems norm for all to face, been face or had been a victim of bullying in some point of their life. Mostly during their school times. But this act can lead to bigger problem for the victim. The worst.. death. There are so many cases of bullying out there and majority of us doesn't seems to care much about it, because we will think that as part of growing up process. Especially in schools. But when that involve death then we will be regretting to not stop the act, which by then will be to late.

I'm pretty sure my son will face the same bullying tune at some point of his school time, but im fully determined to be there for him and stop the act whenever it surface by all mean possible!

This post is dedicated to T.Nhaveen (A victim of school friends abuse who have died yesterday, who dreamed to become a successful music composer.) & ZulFarhan (A victim of a defense school newbie who just joined the academy). Both dreamed to achieve bigger things in their life, unfortunately their soul was ripped apart by the bullies. Rest in peace my brothers! :(

#justiceforNhaveen #justiceforZulFarhan
on Sunday, May 14, 2017

Happy Mothers Day.

"Mother is a part of God.
Mother is a part of Love.
Mother is a part of our Strength.
Mother is a part of our Winning.
Mother is a part of who direct us to right path to proceed"


Mother love is the fuel that enables a normal human being to do the impossible.  -Marion C. Garretty, quoted in A Little Spoonful of Chicken Soup for the Mother’s Soul
on Friday, April 28, 2017
Oh yes! Words cant describe, my emotions cant describe.. im on the cloud.. again on the same happy cloud! Yesss! I will be traveling once again.. and once again to my favorite destination.. the land where my forefathers originated.. the land that tales my inner peace at utmost level.. "India". Particularly South India.. Tamil Nadu!
I would love to visit this place million times! Thats my level of eagerness to be on that land. This round il visit this place with my 2 souls. My wife and my son.. Its a 1 week trip that covers 16 different places. Oh yes! Been busy planning, scheduling, booking and not to mention the time cover to apply for visa.. Lucky thou my passport is still alive till 2021. Hahaha. :)

Cant wait to land in there.. May'29 here i come!
on Friday, April 14, 2017Wishing all my Tamil blog readers, Happy New Year!
 
இந்த புதிய ஆண்டில் உங்களுக்கு ஒரு இனிய சிறந்த வருடமாக வாழ்த்துகிறேன். வெற்றி, சந்தோசம், இவற்றை எல்லாம் இந்த இனிய புத்தாண்டு உங்களுக்கு கடவுள் அருளால் கிடைக்கணும் அன்று வேண்டுகிறேன்! 

இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!
on Thursday, April 06, 2017
Right now ive been watching "The Flash" TV series for couple of days now. Getting addicted with the show. :)

#TheFlash #WarnerSeries
on Thursday, March 30, 2017
I'm seriously felling depressed this couple of weeks.. Partly because of i cant move anywhere on changing my job. I felt its a right time for me to switch company.. but been unlucky on either getting up the offer or no suitable requisition available.. The stress level is enormous! Even when i attend some interviews with confident i keep having this dilemma on whether will i be chosen or not.. Wonder where and how will this be fixed.. stress stress oh stress!

Hoping to get some good news very very very soon.
on Wednesday, March 22, 2017
I wasnt a game freak. Until i met few of my ex office coulege's who are a real game freak. They transformed me from a non-gamer or nerd-gamer to a game freak! Thats when i start to hook up with this so called single person shooter or simulation games. My very first game where i started pretty much would be, Counter Strike condition zero (love to kill those AI terrorists), Diablo III (scared to play this game initially due to the dark nature of the game play), Age Of Empires and Age Of Mythology the titans (all time favorite). But out of all this, there is one particular game that will forever be etched in my memory. Which would be "Unreal Tournament (GOTY Edition)". If i remember correctly those days when i open up my PC at home, I'll be hooked in-front of my PC playing this games for like 10 to 12 hours a day! Thats freaked up right...

My mom would scold me pretty much for spending more time playing this games then do something meaningful.. But you know youth.. and the eagerness to try out something fun made me hooked to this game pretty badly.. Well think about that made me feel want to start over those game days now, but time for family eats up pretty much of my personal time.. nahh forget about it!

Just a memoir.. :)
Today it marked 7 years ive joined Seagate. Ive left Intel behind in search of a new work place,  new life, a new knowledge and finally here i'am.. 7 years! Its been a hell of journey.. hi's and low's of my career.. I never felt regret for leaving Intel where ive worked for 10 years!

I just wish my next destination will be a wonderful ones and more challenging ever. But i made a strong personal rule where i should not be at a place for more then 3 or 5 years at most. Lets see how things go.. :)

on Saturday, March 11, 2017
Lion. A beautiful movie portraying a longing  love of a man to find his roots away from his adaptive parents. Based on a real story, the movie potrays a deep emotion of an emphatic return of a son to his mother.. He searched and searched and searched his root...

This movie is an absolute proof of truth how technology can help mankind in anyway possible. The power of Google Earth! Never give up!

My personal rating: 6 / 10


on Monday, March 06, 2017

Finally ive got it! A brand new "Asus ZenFone 3 Deluxe". Check out the review from GSM Arena on link below.

http://www.gsmarena.com/asus_zenfone_3_deluxe_5_5-8384.php

:)

on Sunday, March 05, 2017
Watched "Passengers" today. And I wonder what is it feels like been deserted on a spaceship and with a timeline of 90 years to reach a destination.. Wow its beyond any of my imagination possible.. I cant withstand an hour without seeing any humans around me...  and 90 years.. that's way way way wayyyy beyond my bodily acceptance!!!

Passengers.. a very nice move! Fabulous VFX.. excellent narration.. and awesome script! A must watch movie! Good hit from director Morten Tyldum.

My personal rating:  8 / 10.Couple of months back around late november last year ive accidentally dropped my phone. But managed to get it repaired and restored to its normal self.. had a screen crack at the time. But after the screen replace i didn't notice any issues with my phone. It was behaving normal as how a smart phone would be. That changed all together couple of days back. Ive found it exquisitely weird that my phone keeps opening and closing apps by itself. Initially my thought was either a Trojan horse or bloatware creeps in my phone and causing the problem. But i noticed the screen itself is behaving abnormally. Its behaving as if someone keeps pressing the screen for which caused it to behave strange. Since im a gadget freak person, such a behavior is a total non-tolerable for me. I hate it! A gadget behaving such way!.. This is when i decided (today) to change my smartphone. I love Asus so much cause of its technology... that i intended to change it back to the same brand..

Today i went to a mobile shop and booked a brand new Asus Zenfone 3 Deluxe. This will replace my existing Asus Zenfone 2 Deluxe.. yea 1 generation ahead..

Moral of the story: Dont drop your phone.. If you drop it, replace it! Dont repair it! Their life will end if you drop it due to the nature of the intense circuitry and integrated embedded chips. Trust me folks!
on Thursday, February 09, 2017

வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா!!

ஓம் சரவணபவ ஓம்
on Saturday, January 14, 2017
Happy Pongal!! A small snippets about pongal.. Pongal is the festival celebrated by people of Tamilnadu, India. It is also known as a harvest festival celebrated mainly in the first month of the year. Although im a Malaysian why do i celebrate this? Cause my ancestors are from Tamilnadu and the celebration has been culturally pass down from generations to generations. In fact all the tamil people celebrate this festival! :)


A beautiful,bright and delighted day,
sun entered bright to intense the ray.
crop harvested to cheer the smiles,
come together and enjoy the life.
kites flying high to touch the happiness,
till mangled with sweet to spread sweetness.
Time to enjoy the moment with full intensity
 
Wishing all a Happy Pongal!
  
இனிய பொங்கல் திருநாள் நல் வாழ்த்துக்கள்!

on Sunday, January 08, 2017

The first post of 2017. Just barely 8 days and i can feel the wrath of 2017 sharp and edgy! I had a terrible pain on my tooth couple of days back. A visit to the dentist and he uncovered a hidden tooth all the way at the back of my upper wisdom tooth, and it had decayed quite badly. The one and only solution which was given to me, is the removal! For all my life, never did i imagine a visit to a dentist and a pull of my tooth..

Well it went well, thanks to the professionalism of the dentist, the decayed tooth has been removed. I  did ask the doctor to gave me the tooth.. Hehehe as a souvenir of course :P Well it had been with me for nearly 37 years. I know its gross.. but i don't see a reason to throw something which has been part of me since im born. I'm in the process of preserving it! :)
on Sunday, January 01, 2017

Today is a new day, a day for new beginnings, new starts, old endings, 
a day to remember, a day to live for. 
Life has its course & every course is a new chapter.

Let the fairy tale of the New year
Bring you so much joy and happiness,
That would be enough
For every day of this year!

Wishing all my blog readers, commenters & friends, have a wonderful new year. 
Yours truly... Gauthem!
on Friday, December 30, 2016

2016, for me  i could describe it as a year full of emotion, sadness, unstable year. The only factor that keeps me running is my son! His arrival back in late 2015 brings me a new meaning, a new window, a new happiness that flows thru me that enables me to forget those badly stuffs that comes the way..

A few key events that i could able to review in happiness is our 2nd short travel to India back in June and a couple of short travel to the island of Langkawi.. Also not to forget my sons 2 major celebration. Which is his naming ceremony held in somewhere around March and his 1st year birthday celebration in December. Others.. not that much that i could remember.. Some i tend to forget.. "trying anyway".. and some i just wish the event never happened at all.

Well the window will be closing down for 2016 in a few hour from now..
I'm very much anticipating and looking forward for 2017. Health is a big concern for me.. i need to get things up and start to workout and lead a healthy lifestyle other then looking ahead for a job change of course and also..."obviously" stable money income which im hoping for every year! Yea, praying for this 3 things to shine bright on me.. Lets see what 2017 has in store for me.

Till then My Life continues....... :)
Good bye 2016!
on Tuesday, December 13, 2016

Recently i got to know about the fabulous all time hidden (..well .. hidden to me) function of an app from Google itself.. "Google Contacts" from a working coulege of mine. From ages (well to my mobile age to be precise) ive been having a hell of a havoc time keeping my mobile contacts alive! Yes, by my statement of alive, i mean keeping it in one place. Which i failed to do so. Let me be more to the point. Well ive lost my mobile device several times in my life. That is deeply painful to me, cause there was a time during my early mobile days i save alots of my friends and family contacts on my mobile. But when i lost the mobile device itself, i felt devastated! Cause i couldn't retrieve any of them. No chance! Because im talking about the era of "Nokia 3210" (my 1st mobile device), where SIM card roams like a king, built in storage has not yet born, SD cards was not yet invented, google drive.. never heard before. So the only option i have was to write every single contacts on a piece of paper!!! Isn't that ancient enough! i felt like those days was a mobile stone age! It is!

Back to the current era. "Google contacts". I cant believe myself that till to date i have synced and saved all my contacts (around ~259 contacts) to google contacts and now there are virtually '0' contacts on my SIM & on my mobile device storage. When i login, generally on any place in this planet earth using my google account on a pc or on any android device, i could able to retrieve all my contacts in a split second! How cool was that?! Its awesome piece of a technology thanks to the mega giant google! You guys rock! I just wished you guys came in much early.. like back in late 90's. That would save me a lots of my contacts from perish away..!

Thank you Google!
on Thursday, December 01, 2016

Today marks a year of my sons birth date. I.e his 1 year birthday. Its been 365 fast days that ive been with him all thru the highs and the lows. I wish him many more years of Happiness!

Thank you for letting me be the best father one can be, just by being yourself — a wonderful, wonderful boy. Love you so much!

on Tuesday, November 15, 2016
Such a beautiful supermoon. Im so glad to take this picture at my house tonight. The supermoon..  Heard this moon appear after 30years. Im not sure if i would be alive to see this moon again in another thirty years time.

on Monday, November 14, 2016

I'm in love with "Cloud" computing's.. Oh.. cant imagine a day without Cloud apps..especially google photos. To my astonishment, so far i have uploaded nearly 700+ photos that i have in possession which was previously scattered around in various thumb drives, CD's and storage's all to one single place.. Google photos! Which is a cloud apps of course. and im soooooooo in love with it! Oh yeah!
on Friday, November 11, 2016
A big heartfelt congratulations to president elect Mr. Donald J Trump! You did it Sir! Hope to see you bringing in more peace, stability, economical wealth for humanity not only in the US but across the globe. Congrats once again!
on Saturday, October 29, 2016

Wishing all my Hindu blog readers who are celebrating this wonderful day, Happy Deepavali!

இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்

May this deepavali be as bright as ever.
May this deepavali bring joy, health and wealth to you.
May the festival of lights brighten up you and your near and dear ones lives.
May this deepavali bring in u the most brightest and choicest happiness and love you have ever wished for.
May this deepavali bring you the utmost in peace and prosperity.
May lights triumph over darkness.
May peace transcend the earth.
May the spirit of light illuminate the world.
May the light that we celebrate at deepavali show us the way and lead us together on the path of peace and social harmony
on Wednesday, October 19, 2016

On each and every year deepavali is the one day that i cant wait to arrive. This one day has a deep connection with me that i will do anything to make this day happen fast (only if i could). The hype the preparation & etc. makes me the happiest person in my life. This year is not an exceptional as well. Eventhou i can see a drop in intensity unlike my child hood days. This year the deepavali tempo seems gone towards a lower moderate scale. Well i guess deepavali is more towards children's happiness rather then adults nowadays. Well for this year, i did something really unusual. Unlike most of the other deepavali celebration where i wont go out during deepavali, for this year im traveling. Yes! day 2 of deepavali and i will be traveling to the island of langkawi. A simple 3 days 2 night stay. Just to relax my mind and enjoy the celebration with my wife and kid. Eventhou i found it strange that i myself agree to travel during deepavali. But at the same time, i feel this is the best cause time have changed, so do people around me..

Well deepavali is around the corner, hell lots of preparations to be done. Till next post ciao!
Sometimes i feel ive made a mistake by choosing a field that is not tailored for me. I feel the life of computers, engineering & stuffs has limitations. I feel i should have studied 'psychology' instead. In life there are many people that come and goes. But there are few who you really cant able to interpret what their mind thinks at a time. Its like an optical illusion where you see a thing that are optics to you eyes but the mind takes it otherwise. Full of confusion and mystery.

#Simple post
on Wednesday, September 21, 2016
 
Today marks the day that ive been roaming this planet earth for a full 36 years! It feels good to be 36 years old.. Plenty of unforgettable stuffs that i went thru.. Sweet and sad moments.. Eventhou birthdays come and go but i feel this year an extra speacial, especially when you are a dad and celebrating your birthday with your son feels more blessed and proud then anything else in this world one could imagine to be.. I feel wanted to share with my son all my 36 years of awesomeness! Haha the perfect birthday gift of my life :)


on Saturday, September 10, 2016
...... and its been 5 years since im married to the woman of my life. The other half of my life, the love of my life. I felt its just been a year past that we were married but time flew so fast that its been 5 years. We were blessed with a handsome and intelligent 10month old son.. what else can a sweet beautiful life can be.  5th year wedding anniversary also known as the wood anniversary.. and my feelings towards my marriage is as strong as the strongest wood that any tree in this world could ever produce... 

Dedicated to my love of life... 'Preithi Lakshmi'.. Happy wedding anniversary my love!

on Friday, September 09, 2016
Ive been extremely buzy that ive got little to no time to update my blog. Things like the time i spend with my son and my wife and family keeps me occupied most of the times causing me having less time to update the blog. :(